Ogłoszenia

  1. Otwarte zapytanie o informacje dot. wytworzenia i wdrożenia systemu CRM– 20.08.2021Zamawiający zamyka proces analizowania złożonych ofert i zamyka całość postępowania bez podania przyczyny anulowania.
  2. Otwarte zapytanie o informacje dot. wytworzenia i wdrożenia systemu CRM (aktualizacja terminu składania ofert – do dnia 30.07) ANULOWANOOświadczenie
  3. Otwarte zapytanie o informacje dot. wytworzenia i wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego. – 13.07.2021
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Wiceprezesa Zarządu Poczta Polska Dystrybucja S.A. – 26.05.2021
  5. Informacja o połączeniu ze spółką CENTRUM ROZLICZANIA UBEZPIECZEŃ sp. z o.o. – 26.01.2021 r.
  6. Plan Połączenia Poczta Polska Dystrybucja S.A. z CRU Sp. z o.o. – 30.09.2020 r.
  7. Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji – 30.09.2020 r.

 

WŁAŚCICIEL SPÓŁKI:

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

NIP: 5262490114,
KRS: 0000018639 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
kapitał zakładowy: 10.870.000,00 zł, w całości wpłacony

ZARZĄD POCZTA POLSKA DYSTRYBUCJA S.A.

Jarosław Kotra – Prezes Zarządu
Artur Wikar – Wiceprezes Zarządu
Paweł Kopeć – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Michał Rzemieniewski – Przewodniczący
Mateusz Glinowiecki – Zastępca Przewodniczącego
Piotr Pustoła
Tomasz Tomala
Jacek Zieliński