Relacje inwestorskie

Właściciel spółki:

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

NIP: 525-000-73-13,
KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony

ZARZĄD POCZTOWEJ AGENCJI USŁUG FINANSOWYCH S.A.

Marcin Wójcik – Prezes Zarządu
Jarosław Kotra – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Radosław Kazimierski
Jacek Zieliński
Dariusz Plutecki
Paweł Przychodzeń

Tomasz Tomala